Heller, Martina

Martina Heller, M. Sc.

Doktorandin

Department Werkstoffwissenschaften (WW)
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Allgemeine Werkstoffeigenschaften)

Raum: Raum IZNF 02.171
Cauerstr. 3
91058 Erlangen

Projekt