Mughrabi, Hael

Prof. Dr. Dr.-Ing. E.h. Hael Mughrabi

Department Werkstoffwissenschaften (WW)
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Allgemeine Werkstoffeigenschaften)

Raum: Raum 3.33
Martensstrasse 5
91058 Erlangen